RGC1A60A62KGU CARLO GAVAZZI Selected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 75 AAC RATE.. View larger
Images are for illustrative purposes only. Please refer to data sheet for details.

RGC1A60A62KGU CARLO GAVAZZI Selected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 75 AAC RATE..

RGC1A60A62KGU

RGC1A60A62KGU

CARLO GAVAZZI

Available

Ship on today

Selected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 - 75 AAC RATED VOLTAGE 600 VAC OUTPUT SWITCHING MODE Zero Cross NUMBER OF POLES 1 CONTROL AC & DC POWER CONNECTION Box Clamp MODEL Solid State Contactor Others CURRENT RATING 65 AAC at 40°C (104°F), 18000 A²s CONTROL INPUT 20-275 VAC, 24-190 VDC PRODUCT WIDTH 70mm

More details


Solid State Relays Ssr

Switches

Industrials Relays, Solid State Relays and sockets

* Brand new produt in its original packing covered by the warranties and certifications provided by CARLO GAVAZZI

QuantityPrice
1+$145.83
2+$141.93
3+$140.00
4+$138.77
6+$137.58
*This price is per unit and is the net value (not including taxes if applicable).

How it Works

How does this work?

1 Add the products of your choice to the shopping cart
2 Enter your contact details and submit your request
3 You will be notified by email with a quotation
4 From the quotation simply finish your order and you will receive the products

There are several options for payment
- Credit card
- Wire Transfer
- PayPal


Related products

More infoSolid State Relays
1-Phase Integrated Heatsink
Zero Cross or Instant On Switching
Types RGC Solid State Contactor 'U' Connection
• mêçÇìÅí táÇíÜ ê~åÖáåÖ Ñêçã NTKRãã ìé íç TMãã
• o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä îçäí~ÖÉW ré íç SMMs^`
• o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä ÅìêêÉåíW ré íç UR^^` ] QMø`
• ré íç NUMMM^²ë Ñçê f²í ~åÇ NOMMsé ÄäçÅâáåÖ îçäí~ÖÉ
• `çåíêçä îçäí~ÖÉëW PJPO sa`I OMJOTR s^` EOQJNVM sa`F
• fmOM éêçíÉÅíáçå
• aÉëáÖå ~ÅÅçêÇáåÖ íç bkLfb`SMVQTJQJOI bkLfb`SMVQTJQJPI
bkLfb`SOPNQI riRMUI `p^ OOJO kçK NQJNM
• fåíÉÖê~íÉÇ îçäí~ÖÉ íê~åëáÉåí éêçíÉÅíáçå ïáíÜ î~êáëíçê
• oçep Åçãéäá~åí
• pÜçêí ÅáêÅìáí ÅìêêÉåí ê~íáåÖW NMMâ^
√ sab ~ééêçî~ä
√ dÉêã~åáëÅÜÉê iäçóÇ ~ééêçî~äN
Product Description Ordering Key
RGC 1 A 60 A 40 K G U _
This new range of solid state contactors presents a unique opportunity to maximize effi- ciency in panel space and is an evolution of solid state switch- es for which Carlo Gavazzi is very well known.
The nominal current ratings are at 40˚C. The smallest width is 17.5mm and is rated at 20 AAC. Power and control teminals allow for safe looping of cables.
pçäáÇ pí~íÉ oÉä~ó kìãÄÉê çÑ éçäÉë pïáíÅÜáåÖ jçÇÉ
o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä sçäí~ÖÉ
`çåíêçä îçäí~ÖÉ
o~íÉÇ léÉê~íáçå~ä ÅìêêÉåí
`çååÉÅíáçå íóéÉ Ñçê Åçåíêçä
Voltage transient protection is standard across the output with a varistor. Specifications are stated at 25°C unless otherwise noted.
1. Germanischer Lloyd approval applicable only to models RGC...15KGU, RGC...20KGU, RGC...25KGU and RGC...30KGU
`çååÉÅíáçå íóéÉ Ñçê éçïÉê
`çååÉÅíáçå ÅçåÑáÖìê~íáçå léíáçå
Ordering Key (Refer to page 2 for available part numbers)
NmÜ~ëÉ ppo o~íÉÇ sçäí~ÖÉI `çåíêçä sçäí~ÖÉ o~íÉÇ `çååÉÅíáçå `çååÉÅíáçå `çååÉÅíáçå
ïáíÜ ÜÉ~íëáåâ _äçÅâáåÖ sçäí~ÖÉ `ìêêÉåí ~í QMŞ`2 `çåíêçä mçïÉê `çåÑáÖìê~íáçå léíáçå
RGC1A: ZC4 23: 230V +10% - 15%, 800Vp D: 3 or 4-32VDC 15: 20AAC, 525A²s K: Screw G: Box Clamp U: SSR P: Overtemperature
RGC1B: IO4 60: 600V +10% -15%, 1200Vp A: 20 - 275VAC, 20: 23AAC, 525A²s G: Box clamp protection
24-190 VDC 25: 25AAC, 1800A²s (OTP) 3
30: 30AAC, 1800A²s
40: 40AAC, 3200A²s
42: 43AAC, 18000A²s
60: 60AAC, 3200A²s
62: 65AAC, 18000A²s
90: 85AAC, 6600A²s
2. Refer to derating curves
3. Default control connection for RGC...P is Box Clamp. See connections specifications.
4: ZC = Zero Cross switching, IO = Instant On switching
Specifications are subject to change without notice (17.06.2013) N

Datasheet - PDF

Title:Language:Size:Type:
pdf1-mostradoSelected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 - 75 AAC RATED - CARLO GAVAEnglish4 Mbytespdf1-mostradoSelected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 - 75 AAC RATED - CARLO GAVA
pdf1-Selected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 - 75 AAC RATED - CARLO GAEnglish12 Mbytespdf1-mostradoSelected parameters SYSTEM DIN-rail Mount CURRENT RATING CATEGORY 51 - 75 AAC RATED - CARLO GAVA

Reviews (0)

No customer reviews for the moment.

Add Review
hide form
Rating:
Name:
Email:
Subject:
Text:
  Captcha
  Add review
Have you got any questions?

If you have any questions, you can visit the following links or contact us via email

Please wait

* Required fields

or